Tullstorpsån 2.0

Helhetsgrepp i landskapets och jordbrukets vattenhantering –
Vattenåtgärder för att möta pågående klimatförändringar

Av Christoffer Bonthron, projektledare

Nya rapporter
Förstudie Tullstorpsån 2.0
Förstudie Tullstorpsån 2.0 Bilagor

Aktuellt
Arbetet med Tullstorpsån 2.0 - Förstudie pågår sedan juli 2019 och beräknas slutföras i april 2020. Inom ramen för förstudien kommer projektidén tas från idé till verklighet. Detta sker genom att projektplanen, förstudien och det fortsatta projektet förankras med flera medfinansiärer och markägare som är intresserade av att anlägga Multifunktionella våtmarker och Recirkulerande bevattning.

Bakgrund
Den senaste tidens extremväder, med den blöta sommaren och hösten 2017 och den torra sommaren 2018 i färskt minne, ställer svenskt jordbruk inför nya utmaningar - Helhetsgrepp kring vattenhantering!


Foto – Christoffer Bonthron 2017

Foto – Katrine Möller-Sörensen 2018


Projektfrågeställning
Historiskt utförda och pågående vattenprojekt (som t.ex. Tullstorpsåprojektet) har skapats, utformats, drivits och följts upp ur ett, i stort sett, strikt ekologiskt perspektiv med målet att generera miljönytta. Vad skulle effekten bli av att vidga perspektivet till att även driva vattenprojekt med målet att generera ekonomisk nytta?
=> Med ekonomisk nytta avses dels den samhällsekonomiska nyttan för svenskt jordbruk och Sverige i allmänhet och dels den ekonomiska nyttan för det lokala jordbruket i synnerhet.

Mål och förväntat resultat
Ett helhetsgrepp kring landskapets och jordbrukets vattenhantering behövs. Vi tror att detta delvis kan uppnås genom att multifunktionella våtmarker anläggs och kombineras med recirkulerande bevattning.

  • Vad är Multifunktionella våtmarker? – Våtmarker med multipla funktioner och fokus på vattenhållande förmåga och flödesutjämning
  • Vad är Recirkulerande bevattning? – Vattnet ”lånas” av vattendraget och tillförs växande grödor genom en kombination av bästa möjliga teknik för bevattning och dränering (reglerbar dränering)

Vi tror att detta projekt leder till att fler våtmarksprojekt genomförs då det också finns en ekonomisk nytta i projekten och att detta i sin tur leder till att:

  • svenskt jordbruk får en bättre motståndskraft mot extremare perioder av blöta och torka
  • de vattenhållande, vattenreglerande och grundvattenbildande möjligheterna i landskapet stärks
  • mer ytvatten används för bevattning och växtnäringen som finns i kretslopp återanvänds genom att näringsämnen recirkuleras och återförs till växande grödor så att utsläppen till Östersjön minskas
  • de regionala miljömålen, nationella miljökvalitetsmålen och EU:s Vattendirektiv uppnås på bredare front
  • livsmedelsstrategin uppnås på bredare front - svenskt jordbruk producerar mer livsmedel och dessutom på ett miljömässigare sätt
  • ett underlag skapas för diskussion kring ny utformning av stöd till lantbrukare kopplat till multifunktionella våtmarker och recirkulerande bevattning som komplement till existerande stöd för anläggning och skötsel av våtmarker (effektstöd)


Tullstorpsåns avrinningsområde

Projektet
Utgångspunkt i en helhetssyn kring en vattenförekomst/vattendrag – genom att hela avrinningsområdet kring en å, en bäck, eller en dikningsförekomst studeras – i detta fall Tullstorpsån. Projektet kommer att bestå av flera olika faser och kommer att drivas av Tullstorpsån Ekonomisk förening, tillsammans med en rad samarbetspartners, som en vidareutveckling av det framgångsrika Tullstorpsåprojektet och Tullstorpsåmetoden.


Projektfaser

Övergripande tidplan – Tullstorpsån 2.0 (hela projektet)