Projektet

Tullstorpsåprojektet som inleddes 2009 är ett mycket omfattande pilotprojekt inom vattenvård av nationellt och internationellt intresse. Den övergripande målsättningen med projektet är att minska övergödningen till Östersjön och uppnå god ekologisk status.

Projektet har ett flertal andra mål som; att minska erosion och översvämningar och rensningsbehov. Återskapa ett värdefullt fisksamhälle, öka den biologiska mångfalden samt skapa förutsättningar för ett aktivt friluftsliv i området.

Som pilotprojekt anses åtgärderna få stor betydelse som planeringsunderlag för havsmiljöarbetet och kommer att bli vägledande för åtgärder i andra vattenområden med motsvarande åtgärdsbehov.

Särskilt uppmärksammas att det är markägarna själva som på eget initiativ driver projektet, detta genom Tullstorpsån Ekonomisk förening. Likaså är helhetsgreppet om det 63 km2 stora avrinningsområdet en avgörande förutsättning för projektplanens genomförande.

Huvudkonsultföretaget Naturvårdsingenjörerna AB, Hässleholm har stor del i projektets genomförande.

Föreningens bildande

I rollen som miljöinspektör besökte Johnny Carlsson tillsammans med Naturvårdsingenjörerna AB:s Tuve Lundström, våtmarksrådgivare inom Greppa Näringen, åren 2006-2008 markägare i runt om i kommunen. Det kunde konstateras att det längs Tullstorpsån fanns ett stort intresse av att anlägga våtmarker men den omfattande byråkratin var avskräckande.

Under rådgivningsfasen, när våtmarkerna planerades, började en idé växa fram om hur man istället för att sätta in enstaka åtgärder här och där, skulle kunna lösa problemen på ett mer effektivt och långsiktigt sätt genom att ta ett helhetsgrepp om hela avrinningsområdet och anlägga ett stort antal våtmarker och restaurera ån.

Markägarna gick samman och bildade 2009 Tullstorpsån Ekonomisk förening (TEF) för att driva Tullstorpsåprojektet. Carlsson tog tjänstledigt från kommunen för att som projektledare administrera verksamheten och på den vägen är det! Föreningen har ett 60-tal medlemmar, styrelsen består av 7 medlemmar.

De senaste åren
Efter att den sista etappen i restaureringen av de unika översilningsängarna på den 40 hektar stora Beddinge ängar slutbesiktigats i oktober 2019, där även Ängelholmsgården våtmarken ingår, så har 39 våtmarker anlagts inom Tullstorpsåprojektet sedan projektstarten 2009.

Samtidigt har stora delar av vattendraget restaurerats, Visningssträckan 2009, delar av Tullstorpsbiflödet 2011, Etapp 3 Stora Markie-Stävesjö 2013.

Hösten 2015 genomförde Tullstorpsåprojektet två av delsträckorna, Etapp 1A+B i en av de mest omfattande vattendragsrestaureringarna någonsin i Skåne. Det finns nog inte någon motsvarighet med tanke på sammanhållet område (5 km) och den totala omdaning av landskapet som entreprenaden med efterföljande trädplantering innebär. Volymen av schaktmassorna jämfördes med det mer uppmärksammande motorvägsbygget Vellinge-Trelleborg som slutfördes år 2011.

På sträckan Källstorp-Ängelholmsgården återmeandrade ett 15-tal entreprenadmaskiner ån med tvåstegsdiken, flackare kantavplaning och naturliga översvämningsområden, anlade sedimentfällor, byggde broar och genomförde fiskevårdsåtgärder. Arbetet längs med ån fortsatte sommaren 2016 från nedströms Beddinge ängar till Skateholm och 2017 med kantavplaning på Beddinge ängar dvs. ytterligare 2 km.

Beddinge ängar
I oktober 2019 avslutades restaureringen av de unika översilningsängarna på Beddinge ängar. Det har varit en lång resa som för projektledarens del började redan år 2007, då som anställd i Trelleborgs kommuns dåvarande miljöförvaltning. Efter omfattande juridiska turer har vi äntligen kommit i mål. Förutom Tullstorpsåprojektets övergripande syfte med att minska övergödningen till Östersjön väntas de kulturmiljöintresserade att uppskatta åtgärden. I skrifter, i alla fall sedan 1970-talet, finns tankegången om en restaurering dokumenterad. Föreningen anser att det för framtiden är viktigt att i en rapport dokumentera Tullstorpsåprojektets insatser med översilningsängarna på 2010-talet. Detta dokument kommer även att omfatta Tullstorpsåprojektets insatser med Skateholmsvåtmarken vid de välkända Skateholmsboplatserna, lämningar efter ett jägar- och samlarsamhälle för 7 000 år sedan, under äldre stenålder .Objekten är väldigt åtskilda i tiden, 7 000 år men nära geografiskt, 1 km!

Det låglänta området utnyttjas idag som betesmark i Skateholm intill vägen mot Stora Beddinge by och intill Tullstorpsåns nedre lopp. Det är en unik rest av ett äldre översilningssystem, s.k. ängavattning. Systemet är en av de bäst bevarade i Skåne, med tydliga rester av diken, stenar och betongpelare som utvisar skiftesgränserna. Ängavattningssystemet anlades 1881 och var i bruk till 1958. Inom Tullstorpsåprojektet har det, efter samråd med fastighetsägaren och länsstyrelsen, tagits fram ett förslag på en delvis restaurering översilningsängarna innebärande att ett flertal diken har anlagts så att de bildar ett system av tillrinningsdiken, fördelningsrännor och avrinningsdiken i likhet med det tidigare ängavattningssystemet. Fågellivet på Beddinge ängar är rikt och arter som är beroende av våta och fuktiga ängsmarker har här en fristad. Beddinge ängar är en viktig rastlokal för flyttfåglar och häckningslokal för många arter.


Avstämning oktober 2019:

 • 39 st våtmarker
 • 10 km vattendragsrestaurering
 • Total våtmarksyta hittills: 169 hektar


På gång:
Etapp 2, Restaurering av ån på sträckan Jordberga-Stävesjö, inmätt, översiktlig åtgärdsplan upprättad, projekteringen påbörjad. Projektplanen är att Tullstorpsåprojektet i samarbete med deltagarna i Grönbybäckens dikningsföretag 1883 skall anlägga tvåstegsdiken på 5 km av sträckan under år 2020-2021.

Med denna insats tillsammans och med ytterligare planerade våtmarker är totala projektmålet om 200 hektar våtmarksareal inom räckhåll.

Åstadkommit:

 • Föreningen har sjösatt, utvecklat och under 10 år drivit ett unikt koncept, det markägaredrivna Tullstorpsåprojektet vilket tar ett helhetsgrepp om vattenvård i och kring den ca 3 mil långa Tullstorpsån med tillflöden och dess avrinningsområde.
 • Genom omfattande information i massmedia, genom konferenser, föredrag och möten satt Projektet på kartan som ett pilotprojekt för vattenvård som länsstyrelsen uttryckte det i ett beslut redan några månader efter projektstarten 2009; Länsstyrelsen anser att de planerade åtgärderna på ett effektivt sätt bidrar till att minska belastningen av näringsämnen till Östersjön. Åtgärderna bedöms även få stor betydelse som planeringsunderlag för havsmiljöarbetet och kommer att bli vägledande för åtgärder i andra vattenområden med motsvarande åtgärdsbehov
 • Minskat totalfosforhalten i ån med 30-50 %
 • Uppnått förbättrad status, två steg upp, från Dålig till Måttlig ekologisk status.
 • Genom inventeringar sett en markant ökad biologisk mångfald, särskilt har antalet fågelarter i och Tagit emot ett mycket stort antal besök, hållit föredrag och därigenom rönt stor uppmärksamhet för det mycket åtgärdsinriktade projektet, både nationellt som internationellt.
 • Varit, och är fortsatt föremål ett flertal forskningsprojekt, rapporter och examensarbeten.
 • Föreslagit Trelleborgs kommun och Sydvästra Skånes vattenråd samarbete för sprida konceptet, genomföra åtgärder i vattenrådsområdet och uppmuntra kommunerna att inrätta funktioner för att säkerställa ett långsiktigt vattenvårdsarbete.
 • För att driva och genomföra detta omfattande projekt har det varit nödvändigt att ha heltidsanställd projektledare. Med en större organisation hade det funnits ännu större möjligheter att uträtta ännu mer för en bättre miljö.