Fåglar i Tullstorpsåns våtmarker

Rödbena
Rödbena: Börringe mad. Häckar både på strandängar vid kusten samt vid våtmarker i inlandet. Häckar med enstaka par i flera av Tullstorps våtmarker.
Foto: Mattias Ullman

Grönbena
Grönbena: Häckar i fjällen, i Finland och Ryssland, men inte i Skåne. Är dock vanlig på flyttning i maj då de skall söderut (till Afrika) i juni-september. Rastar gärna i ett flertal av Tullstorpsåns våtmarker där de hittar mat i vattenkanten.
Foto: Mattias Ullman

Skedänder
Skedand, hona och hane, Börringe mad. Häckar i flera av de större våtmarkerna längs Tullstorpsån. Anläggandet av våtmarker gör att det generellt går bra för skedanden och flera andra änder i Södra Sverige.
Foto: Mattias Ullman

Sånarpsvåtmarken
Gravand, Sånarpsvåtmarken. Speciell då den häckar i håligheter, gärna kaninhålor vid kusten men också länge in åt land. Ses ofta med stora ungkullar.
Foto: Peter Ström

Årta
Årta, vid Börringe mad - en hanne. Årtan är Skånes och Sveriges i särklass mest ovanliga och skygga simand. Den har dock häckat vid både Börringe mad och Skönadals våtmark. Möjligen även vid Äspöåns våtmark.

Tofsvipa
Tofsvipa, En karaktärsfågel i jordbruksmark, kring våtmarker och på strandängar. Tyvärr har arten minskat kraftigt i stora delar av Sverige de senaste 40 åren. Åtminstone delvis beror detta på ett förändrat jordbruk. Under lugna vårkvällar hörs deras spöklika (ibland) och bubblande (ibland) läten vida då de spelflyger över åkrarna.
Foto: Mattias Ullman

Större strandpipare
Större strandpipare: En av våra minsta och mest talrika vadare. Häckar oftast vid kusten, men ibland också i inlandet. Finns i några av Tullstorps våtmarker, men kräver alltid flacka stränder.
Foto: Mattias Ullman

Gråhakedopping ljus
Gråhakedopping, Om Tullstorp skulle ha en egen "landskapsfågel" så skulle det nog vara gråhakedoppingen. Den är generellt ganska ovanlig, men förekommer sparsamt i södra Sverige. I Skåne finns uppskattningsvis 150 par och minst 20 av dessa finns i Tullstorps våtmarker. Den är mycket snabb med att flytta in i nyanlagda våtmarker, men ibland försvinner den också efter bara 2-3 år. Det kan bero på att näringsförhållanden ändrats, eller för att nya fiskarter vandrat in, då dessa är konkurrenter om födan.
Foto: Mattias Ullman

Gråhakedopping par
Gråhakedopping, Om Tullstorp skulle ha en egen "landskapsfågel" så skulle det nog vara gråhakedoppingen. Den är generellt ganska ovanlig, men förekommer sparsamt i södra Sverige. I Skåne finns uppskattningsvis 150 par och minst 20 av dessa finns i Tullstorps våtmarker. Den är mycket snabb med att flytta in i nyanlagda våtmarker, men ibland försvinner den också efter bara 2-3 år. Det kan bero på att näringsförhållanden ändrats, eller för att nya fiskarter vandrat in, då dessa är konkurrenter om födan.
Foto: Mattias Ullman

Kricka, hane
Kricka, hane
Häckar i nuläget inte i södra Skåne, men rastar ofta i dammar och näringsrika sjöar både under vårflytt och på hösten.
Foto: Mattias Ullman

Snatterand, hane
Snatterand, hane
Häckar numera i flera av Tullstorpsåns våtmarker. På 80-talet var snatteranden fortfarande ovanlig i Skåne och Sverige, men den har därefter ökat kraftigt. Anläggandet av nya våtmarker samt minskad jakt kan vara två anledningar till detta.
Foto: Mattias Ullman


Bivråk hona Börringe mad


Brun kärrhök hane


Gök Tullstorp


Brunand hane


Gravänder


Ormvråk vuxen.
Foto: Mattias Ullman


Skedand hane Jordberga.


Tofsvipa


Strandskata

Se också sällsynta fåglar i Tullstorpsåns våtmarker.