Tullstorpsåmetoden

Grunden för Tullstorpsåmetoden är ett engagemang från markägarna och arbetet kring varje å inleds med en grundlig information och förankring. Tålamod och framvisande av goda exempel är nyckelord i denna del av arbetet.

Metoden:

 • En helhetssyn för hela ån
 • Ett underifrån perspektiv
 • Markägarens engagemang i centrum för projektet
 • Klara mål vad gäller minskning av närsalter (kväve och fosfor)
 • Framtagande av en juridisk modell för reglering av samarbete mellan markägare, samt skötsel av vattenvårdsområdet kring vattendrag
 • Praktiska metoder för gemensam förvaltning och skötsel
 • Gynnande av biologisk mångfald
 • Plantering av träd och buskar
 • Ändring av åns lopp
 • Anläggande av våtmarker
 • Utveckla ekosystemtjänsterna i och längs ån
 • Skapa möjlighet för friluftslivet
 • Bibehålla den kringliggande markens avkastningsförmåga
 • Cirkulär ekonomi där
  • närsalterna fångas upp i kväve och fosforfällor som återförs till marken
  • odling i våtmarker som blir råvara till biogas och sedan återförs till marken
 • Tillvarata och utveckla kulturmiljön i landskapet längs ån

Lokalt engagemang och målstyrning har på flera ställen visats sig mycket mer framgångsrikt än en traditionell ovanifrån metod. Det är mer kostnadseffektivt, ger högre acceptans bland medborgarna och blir snabbare. Det förutsätter en dialog mellan myndigheter och koordinatorn för den lokala gruppen främst vad gäller mål och finansiering. När markägarna kring en å formerat sig och bildat en förening eller liknande tas nästa steg. I händelse av att engagemang från markägarna saknas kan andra arbetsformer övervägas.

Metoden har visat sig vara effektiv och Tullstorpsåprojektet har fått följande miljöpriser och nomineringar genom åren.