Etapp 1 Jordberga - Skateholm

Hösten 2015 genomförde Tullstorpsåprojektet två av delsträckorna, Etapp 1A+B i en av de mest omfattande vattendragsrestaureringarna någonsin i Skåne. Det finns nog inte någon motsvarighet med tanke på sammanhållet område (5 km) och den totala omdaning av landskapet som entreprenaden med efterföljande trädplantering innebär.

Volymen av schaktmassorna jämfördes med det mer uppmärksammande motorvägsbygget Vellinge-Trelleborg som slutfördes år 2011. På sträckan Källstorp-Ängelholmsgården återmeandrade ett 15-tal entreprenadmaskiner ån med tvåstegsdiken, flackare kantavplaning och naturliga översvämningsområden, anlade sedimentfällor, byggde broar och genomförde fiskevårdsåtgärder.

Arbetet längs med ån fortsatte sommaren 2016 från nedströms Beddinge ängar till Skateholm och 2017 med kantavplaning på Beddinge ängar dvs. ytterligare 2 km.

Fakta Våtmarksyta: 23, 22 hektar
Längd: 9 kilometer
Se vidare i Teknisk beskrivning