Sörby Kjöse/Skönadalsvåtmarkerna

Det övergripande syftet med våtmarken Sörby Köse är att buffra vatten vid mycket höga flöden i ån. Dessa flödessituationer orsakar annars erosion längs åslänterna vilket är en av de största anledningarna till näringstransporterna i ån. Strax nedströms ligger Skönadalsvåtmarkerna vilka består av två nyanlagda våtmarker med samtidig restaurering av befintliga småvatten. Våtmarkskomplexet hyser ett mycket artrikt fågelliv. Runt våtmarkerna som ligger inom riksintresse för friluftsliv planeras det för informationsinsatser och promenadslinga.

Fakta Sörby Köse

Anläggningsår: 2013.
Anläggningssätt: Schaktning
Våtmarksområde: 7 ha
Vattenyta 4 ha Buffringsvolym: 45 000 m3
Skötsel: slåtter

Sörby Klöse

Sörby Klöse

Fakta Skönadalsvåtmarkerna

Anläggningsår: 2009-2010
Anläggningssätt: Schaktning/dämning
Våtmarksyta: 4,5 ha
Vattenyta: 1,7 ha
Avrinningsområde: 1800 ha

Skönadalsvåtmarkerna

Rastplats Skönadalsvåtmarkerna