Tullstorpsåprojektets anläggningsfas avslutades 2021. Detta delprojekt ”Tullstorpsåprojektet - Slututvärdering” är den sista fasen som görs inom ramen för projekts ursprungliga omfattning. Följande målsättningar utvärderas:

1. Minska näringstillförseln till Östersjön - kväve med 30 % och fosfor med 50 %
2. Uppnå God ekologisk status enligt Vattendirektivet
3. Motverka erosion och översvämningar genom att plana av åfårans kanter och anlägga tvåstegsdiken
4. Minska rensningsbehovet genom beskuggande trädplanteringar
5. Återskapa ett värdefullt fisksamhälle genom biotop- och fiskevårdsinsatser
6. Öka den biologiska mångfalden genom att anlägga ett pärlband av våtmarker och restaurera ån
7. Förbättra odlingen och markens avkastning - Minst bibehållen avkastning på marken
8. Öka möjligheterna till rekreation och friluftsliv 

I tabellen nedan presenteras upplägg, omfattning och utförare:

Område Mål Funktion att utvärdera Leverans Utförare
Vattenkemi - Rening 1. Minska näringstillförseln till Östersjön - kväve med 30 % och fosfor med 50 % Hur ser kväve- och fosfornivåerna ut idag i förhållande till projektstart 2009? 1) Årsrapporter 2024 och 2025
2) Omräkning om ny flödesdata erhålls från SMHI
3) Statistisk analys - trender i halter och transporter
SGS

SGS

Ekoll

Vattenkvalitet - kvalitetsfaktorer 2. Uppnå God ekologisk status enligt Vattendirektivet Beskriva vattenkvaliteten med avseende på fysikalisk-kemiska och biologiska kvalitetsfaktorer. 1) Analys/utvärdering Fysikalisk – kemiska

2) Analys/utvärdering Kiselalger

3) Analys/utvärdering Bottenfauna
SGS
Medins Havs och vattenkonsulter


Vattenflöde/vattenföring 3.Motverka erosion och översvämningar genom att plana av åfårans kanter och anlägga tvåstegsdiken Hur har vattenföringen ändrats från projektstart 2009? Beror detta enbart på utförda åtgärder eller även klimatförändringar? 1) Årsrapporter 2024 och 2025
2) Modellering vattenföring med och utan åtgärder
3) Undersökning - Påverkan av klimatförändringar på vattenföringen
4) Undersökning - Framtida förändring av vattenföringen
SGS
SMHI

Skötsel - rensbehov 4. Minska rensningsbehovet genom beskuggande trädplanteringar Intervjua markägare där trädplantering gjorts. Hur ser rensningsbehovet och beskuggningen ut idag? 1. Intervjurapport TEF (Ingrid Stjernquist)
Fisk 5. Återskapa ett värdefullt fisksamhälle genom biotop- och fiskevårdsinsatser Antal arter och bestånd innan och under projektet samt idag?
Antal biotoper, naturliga och som tillförts inom projektet?
1. Utvärderingsrapport Eklövs Fiske och Fiskevård
Biologisk mångfald 6. Öka den biologiska mångfalden genom att anlägga ett pärlband av våtmarker och restaurera ån Uppföljning av rapporten från 2011. Följ upp några av våtmarkerna från 2011 och inventera några av de senare anlagda 1. Analys/utvärdering/rapport Ekoll
Åkermark och våtmarksområde 7. Förbättra odlingen och markens avkastning - Minst bibehållen avkastning på marken Ändrad markanvändning – åkermark och betesmark till våtmark – sammanställ arealer.
Användning av grävmassor till uppfyllning av svackor – hur stora arealer har förbättrats?
Översvämningsproblematiken – hur har denna förbättrats? Ekonomin – ur ett markägarperspektiv
Ekonomin för markägaren – från odling/bete till våtmark?
1. Analys/utvärdering/rapport

2. Analys/utvärdering/rapport

3. Intervjurapport

4. Analys/utvärdering/rapport

NVI

NVI

TEF (Ingrid Stjernquist)

Vattenmyndigheten Södra Östersjön
Rekreation och friluftsliv 8. Öka möjligheterna till rekreation och friluftsliv Intervjua markägare 1. Intervjurapport TEF (Ingrid Stjernquist)
Rapporter

Utvärdering av utvalda våtmarker
Utvärderingsrapport Ändrad markanvändning 2024-05-02

Den här sidan är under konstruktion. Uppdaterad senast 2024-05-20