Beddinge ängar

Det låglänta området utnyttjas idag som betesmark i Skateholm intill vägen mot Stora Beddinge by och intill Tullstorpsåns nedre lopp. Det är en unik rest av ett äldre översilningssystem, s.k. ängavattning. Systemet är en av de bäst bevarade i Skåne, med tydliga rester av diken, stenar och betongpelare som utvisar skiftesgränserna. Ängavattningssystemet anlades 1881 och var i bruk till 1958. Inom Tullstorpsåprojektet har det, efter samråd med fastighetsägaren och länsstyrelsen, tagits fram ett förslag på en delvis restaurering översilningsängarna innebärande att ett flertal diken har anlagts så att de bildar ett system av tillrinningsdiken, fördelningsrännor och avrinningsdiken i likhet med det tidigare ängavattningssystemet. Vattnet till den norra delen av Beddinge ängar leds in från ån via Ängelholmsgårdens våtmark. Till den södra delen genom en ledning direkt från ån och via en fördelningsbrunn vidare ut i olika tillrinningsdiken. Fågellivet på Beddinge ängar är rikt och arter som är beroende av våta och fuktiga ängsmarker har här en fristad. Beddinge ängar är en viktig rastlokal för flyttfåglar och häckningslokal för många arter.

Fakta Beddinge ängar

Anläggningssår 2017-2019. Förarbetet påbörjades 2007.
Anläggningssätt: Schaktning/dämning
Avrinningsområde: 6300 ha
Våtmarksområde: 42,6 ha
Vattenyta 10ha
Längd tillrinnings- och avrinningsdiken: ca 4 500 meter
Läs vidare: Fördjupad kulturmiljölandskapsinventering 2010, Wallin rapport 2010:42