Projektet

Tullstorpsåprojektet som inleddes 2009 är ett mycket omfattande pilotprojekt inom vattenvård av nationellt och internationellt intresse. Den övergripande målsättningen med projektet är att minska övergödningen till Östersjön och uppnå god ekologisk status.

Projektet har ett flertal andra mål som; att minska erosion och översvämningar och rensningsbehov. Återskapa ett värdefullt fisksamhälle, öka den biologiska mångfalden samt skapa förutsättningar för ett aktivt friluftsliv i området.

Som pilotprojekt anses åtgärderna få stor betydelse som planeringsunderlag för havsmiljöarbetet och kommer att bli vägledande för åtgärder i andra vattenområden med motsvarande åtgärdsbehov.

Särskilt uppmärksammas att det är markägarna själva som på eget initiativ driver projektet, detta genom Tullstorpsån Ekonomisk förening. Likaså är helhetsgreppet om det 63 km2 stora avrinningsområdet en avgörande förutsättning för projektplanens genomförande.

Huvudkonsultföretaget Naturvårdsingenjörerna AB, Hässleholm har stor del i projektets genomförande.

Föreningens bildande

I rollen som miljöinspektör besökte Johnny Carlsson tillsammans med Naturvårdsingenjörerna AB:s Tuve Lundström, våtmarksrådgivare inom Greppa Näringen, åren 2006-2008 markägare i runt om i kommunen. Det kunde konstateras att det längs Tullstorpsån fanns ett stort intresse av att anlägga våtmarker men den omfattande byråkratin var avskräckande.

Under rådgivningsfasen, när våtmarkerna planerades, började en idé växa fram om hur man istället för att sätta in enstaka åtgärder här och där, skulle kunna lösa problemen på ett mer effektivt och långsiktigt sätt genom att ta ett helhetsgrepp om hela avrinningsområdet och anlägga ett stort antal våtmarker och restaurera ån.

Markägarna gick samman och bildade 2009 Tullstorpsån Ekonomisk förening (TEF) för att driva Tullstorpsåprojektet. Carlsson tog tjänstledigt från kommunen för att som projektledare administrera verksamheten och på den vägen är det! Föreningen har ett 80-tal medlemmar, styrelsen består av 7 medlemmar.

De senaste åren
Efter att sista etappen i restaureringen av Beddinge ängar, där även Ängelholmsgårdens ”Micklakrogens våtmark” ingår, avslutats hösten 2019 (totalt 42,6 ha våtmarksareal) har 42 våtmarker anlagts inom Tullstorpsåprojektet sedan projektstarten 2009!

Samtidigt har stora delar av vattendraget restaurerats, Visningssträckan 2009, delar av Tullstorpsbiflödet 2011, Etapp 3 Stora Markie-Stävesjö 2013.

Hösten 2015 genomförde Tullstorpsåprojektet två av delsträckorna, Etapp 1A+B i en av de mest omfattande vattendragsrestaureringarna någonsin i Skåne. Det finns nog inte någon motsvarighet med tanke på sammanhållet område (5 km) och den totala omdaning av landskapet som entreprenaden med efterföljande trädplantering innebär. Volymen av schaktmassorna jämfördes med det mer uppmärksammande motorvägsbygget Vellinge-Trelleborg som slutfördes år 2011.

På sträckan Källstorp-Ängelholmsgården återmeandrade ett 15-tal entreprenadmaskiner ån med tvåstegsdiken, flackare kantavplaning och naturliga översvämningsområden, anlade sedimentfällor, byggde broar och genomförde fiskevårdsåtgärder. Arbetet längs med ån fortsatte sommaren 2016 från nedströms Beddinge ängar till Skateholm och 2017 med kantavplaning på Beddinge ängar dvs. ytterligare 2 km.

Restaureringen av Beddinge ängar
Beddinge ängar är en unik rest av ett äldre översilningssystem, s.k. ängavattning. Systemet är ett av de bäst bevarade i Skåne, med tydliga rester av diken, stenar och betongpelare som utvisar skiftesgränserna. Ängavattningssystemet anlades 1881 och var i bruk till 1958. Vid restaureringen har ett flertal diken har anlagts så att de bildar ett system av tillrinningsdiken, fördelningsrännor och avrinningsdiken i likhet med det tidigare ängavattningssystemet.

De låglänta ängarna i nedre delen av Tullstorpsån (Skateholmsån) utnyttjas idag samtidigt som betesmark. Fågellivet på Beddinge ängar är rikt och arter som är beroende av våta och fuktiga ängsmarker har här en fristad. Beddinge ängar är en viktig rastlokal för flyttfåglar och häckningslokal för många arter.

Det har varit mycket intressant att under de två första decenierna av 2000-talet kunnat medverka till vattenvårdsåtgärder i syfte att minska övergödningen till Östersjön, öka de biologiska värdena och samtidigt återskapa och lyfta fram värdefulla natur- och kulturmiljöobjekt i vår hembygd.

Boken ”Vad hände på Beddinge ängar och vid Skateholmsboplatserna åren 2007-2019?”
Vi vill med denna bok berätta om det som hände på Beddinge ängar och vid Skateholmsboplatserna mellan åren 2007 och 2019. Områdena ligger nära varandra geografiskt men har en historia som skiljer dem åt med ca 7 000 år.

Efter att Tullstorpsåprojektet hösten 2019 avslutat restaureringen av de ca 40 hektar stora översilningsängarna känns det angeläget att dela med oss av erfarenheterna och beskriva den utdragna processen från idén 2007 att utreda möjliga åtgärder tills att arbetet slutförts 12 år senare. Samtidigt är det lämpligt att lyfta fram de närbelägna välkända Skateholmsboplatserna med lämningar från äldre stenåldern och Skateholmsvåtmarken som anlades där 2014. Även här lyckades Tullstorpsåprojektet förena vattenvårdsarbete med insatser för kulturmiljövården. För att sätta in arbetet i ett större sammanhang beskrivs även hur det mer konkreta vattenvårdsarbetet kom igång på allvar i Trelleborgs kommun och särskilt då längs med Tullstorpsån. En annan bakgrund gäller kulturlandskapet och hur omsorgen om det har kopplats till vattenvårdsarbetet, detta beskrivs i boken av Nils Wallin och Lasse Wallin, Wallin kulturlandskap och arkeologi.

Boken finns att köpa, antingen direkt av Tullstorpsåprojektet, på Trelleborgs museum eller hos Söderslätts Bok & Papper, Trelleborg.


Avstämning hösten 2020 (inklusive pågående entreprenad på sträckan Jordberga-Stävesjö):

 • 42 våtmarksområden
 • 18 km vattendragsrestaurering
 • Total våtmarksareal 187 hektar


Pågående arbete:
Sedan juli 2020 pågår en omfattande entreprenad längs med på den 8 km långa sträckan mellan Jordberga och Stävesjö. Bland annat anläggs 4 620 meter tvåstegsdiken, 3 120 meter kantavplaning, 2 sedimentfällor och 3 svämzoner. Schaktvolym 60 500 m3. Om det för projektet gynnsamma vädret håller i sig kan arbetat vara avslutat före årsskiftet.

Samtidigt har en ny våtmark nyligen anlagts på Ådala och en befintlig restaurerats.

Följ utvecklingen i nyhetsbreven under fliken Aktuellt.

Åstadkommit:

 • Föreningen har sjösatt, utvecklat och under 10 år drivit ett unikt koncept, det markägaredrivna Tullstorpsåprojektet vilket tar ett helhetsgrepp om vattenvård i och kring den ca 3 mil långa Tullstorpsån med tillflöden och dess avrinningsområde.
 • Genom omfattande information i massmedia, genom konferenser, föredrag och möten satt Projektet på kartan som ett pilotprojekt för vattenvård som länsstyrelsen uttryckte det i ett beslut redan några månader efter projektstarten 2009; Länsstyrelsen anser att de planerade åtgärderna på ett effektivt sätt bidrar till att minska belastningen av näringsämnen till Östersjön. Åtgärderna bedöms även få stor betydelse som planeringsunderlag för havsmiljöarbetet och kommer att bli vägledande för åtgärder i andra vattenområden med motsvarande åtgärdsbehov
 • Minskat totalfosforhalten i ån med 30-50 %
 • Uppnått förbättrad status, två steg upp, från Dålig till Måttlig ekologisk status.
 • Genom inventeringar sett en markant ökad biologisk mångfald, särskilt har antalet fågelarter i och Tagit emot ett mycket stort antal besök, hållit föredrag och därigenom rönt stor uppmärksamhet för det mycket åtgärdsinriktade projektet, både nationellt som internationellt.
 • Varit, och är fortsatt föremål ett flertal forskningsprojekt, rapporter och examensarbeten.
 • Föreslagit Trelleborgs kommun och Sydvästra Skånes vattenråd samarbete för sprida konceptet, genomföra åtgärder i vattenrådsområdet och uppmuntra kommunerna att inrätta funktioner för att säkerställa ett långsiktigt vattenvårdsarbete.
 • För att driva och genomföra detta omfattande projekt har det varit nödvändigt att ha heltidsanställd projektledare. Med en större organisation hade det funnits ännu större möjligheter att uträtta ännu mer för en bättre miljö.
 • Initierat och medverkat i uppstarten av Ståstorpsåprojektet som drivs av markägarna längs denna ån genom Ståstorpsån Ekonomisk Förening.