Ålholmen Tvåstegsdiken

Strax norr om Anderslöv, på fastigheterna Stora Markie och Stävesjö har en 2 km lång sträcka av Tullstorpsån delvis restaurerats. I pilotprojektet testas olika utformningar av tvåstegsdiken i syfte att ta reda på vilken som är mest optimal. På andra delsträckor har åkanterna släntats av. Samtidigt har befintliga småvatten restaurerats, nya våtmarker och sedimentfällor anlagts. Framöver planeras det för omfattande plantering av träd och buskar. Områdets infrastruktur lämpar sin mycket väl för tätortsnära rekreation.

Anlagd: 2013 Anläggningssätt: Schaktning Avrinningsområde: 1000 ha Våtmarksområde: 4,5 ha