Tullstorpsåprojektet nyhetsbrev, maj 2023

Generellt
Tullstorpsåprojektet går över i en ny fas – utvärdering av genomförda åtgärders effekt! Tillsammans med Länsstyrelsen, medfinansiärer och ett antal ämnesexperter utvärderas de mål som sattes upp i början av projektet. Utvärderingsprojektet pågår 2023-2025. Därefter sammanställs resultatet i en slutrapport.

 1. Minska näringstillförseln till Östersjön - kväve med 30 % och fosfor med 50 %
 2. Uppnå God ekologisk status enligt Vattendirektivet
 3. Motverka erosion och översvämningar genom att plana av åfårans kanter och anlägga tvåstegsdiken
 4. Minska rensningsbehovet genom beskuggande trädplanteringar
 5. Återskapa ett värdefullt fisksamhälle genom biotop- och fiskevårdsinsatser
 6. Öka den biologiska mångfalden genom att anlägga ett pärlband av våtmarker och restaurera ån
 7. Förbättra odlingen och markens avkastning - Minst bibehållen avkastning på marken
 8. Öka möjligheterna till rekreation och friluftsliv

Redan nu kan vi glädjande konstatera att den övergripande visionen om att återskapa 200 ha våtmarksyta är nådd – 230 ha våtmarksyta har skapats av projektet!

Sista våtmarken?
Arbetet pågår för fullt med den sista våtmarken som anläggs inom ramen för projektet. Vi gör det inte lätt för oss utan avslutar med en riktigt stor våtmark, ca 20 ha, på Näsbyholm strax söder och Näsbyholmssjön samt en ombyggnation av utloppet från Näsbyholmssjön för att underlätta för fisk att vandra upp i sjön. Just nu arbetar vi med den tillståndsansökan som krävs av Mark- och Miljödomstolen.


Tullstorpsån 2.0
2019 inleddes projektet - TULLSTORPSÅN 2.0 – ÅTGÄRDER MOT RÅDANDE KLIMATFÖRÄNDRINGAR – med ambitionen att ta fram förslag på åtgärder som minskar effekterna av klimatförändringar. Resultatet visade på att ett kombinerat system med Multifunktionella vattenmagasin, Recirkulerande bevattning & Anpassad dränering är en möjlig åtgärd i klimatkampen.


Jordberga Gods driver i egen regi vidare projektet inom områdena Multifunktionella vattenmagasin och Recirkulerande bevattning genom att anlägga ett vattenmagasin i de gamla sockerbruksdammarna på Jordberga och bygga ut bevattningssystem på godsets 600 ha åkermark. Området Anpassad (framtidens) dränering drivs vidare tillsammans med NEFCO`s Baltic Sea Action Plan Fund. Efter trösket hösten 2023 anläggs två fullskalesystem – 1 fält med reglerbar dränering och 1 fält med täckdikning med kalkinblandning i återfyllet.
Tullstorpsåprojektet nyhetsbrev, oktober 2022

Generellt
De sista anläggningsprojekten inom Tullstorpsåprojektet slutfördes 2021. Under 2022-2023 görs omfattande trädplanteringar, korrigeringar i Beddinge Ängar samt våtmarker utanför avrinningsområdet. Tillsammans med Länsstyrelsen sätts ramarna för den utvärdering av hela Tullstorpsåprojektet som ska pågå 2023-2026.

Biotopvård – Trädplantering
Förvaltningsteamet utför trädplanteringar hösten 2022 och 2023 dels på utpekade områden i anslutning till tvåstegsdikena som anlades 2020-2021 dels på områden utpekade av intresserade markägare.

Korrigeringar Beddinge Ängar
Översilningssystemet restaurerades 2017-2018. Ett komplext system av kanaler, dämmen och fördelningsdiken översilar hela betesområdet på ca 40 ha. För att få systemet att fungera optimalt och få ut mer vatten i ängarna gjordes sommaren 2022 mindre korrigeringar samt förstärkningar där betesdjuren trampat sönder diken.


Två av de justerade fördelningsdikena på norra sidan, fördelningsdämmena höjda och förstärkta med sten

Nya våtmarker
Projektering pågår för fullt för en större våtmark, ca 20 ha, på Näsbyholm strax söder och Näsbyholmssjön samt en ombyggnation av utloppet från Näsbyholmssjön för att underlätta för fisk att vandra upp i sjön.


Kalkfilterbäddar
Under 2014 installerades två kalkfilterbäddar i Tullstorpsåns avrinningsområde, med syfte att minska fosfortransporten, en vid Börringe Mad och en vid Stora Markie. Enligt forskningsresultat behöver kalken i kalkfilterbäddar med den utformning som bäddarna vid Tullstorpsån har bytas ut efter 5 år. Bytet av kalk utfördes i september 2022.

Tullstorpsån 2.0
2019 inleddes projektet - TULLSTORPSÅN 2.0 – ÅTGÄRDER MOT RÅDANDE KLIMATFÖRÄNDRINGAR – med ambitionen att ta fram förslag på åtgärder som minskar effekterna av klimatförändringar. Resultatet visade på att ett kombinerat system med Multifunktionella vattenmagasin, Recirkulerande bevattning & Anpassad dränering är en möjlig åtgärd i klimatkampen. Jordberga Gods driver i egen regi vidare projektet inom områdena Multifunktionella vattenmagasin och Recirkulerande bevattning genom att anlägga ett vattenmagasin i de gamla sockerbruksdammarna på Jordberga och bygga ut bevattningssystem på godsets 500 ha åkermark. Området Anpassad dränering drivs vidare av NEFCO, WWF, SLU och Jordberga Gods. 2023 anläggs två pilotsystem – 1 fält med reglerbar dränering och 1 fält med täckdikning med kalkinblandning i återfyllet.

Jordbrukets omställning
Jordbrukets brukningsmetoder och grödval påverkar starkt näringsläckaget till ån. Nytänk som t.ex. Conservation Agriculture innebär betydligt mindre näringsläckage. Tullstorpsåprojektet arbetar för att föra dialog med markägare i avrinningsområdet kring hur de kan vara med och ställa om jordbruket till metoder som minskar näringsläckaget i framtiden.


Tullstorpsåprojektet nyhetsbrev, augusti 2021

Under sommaren har det varit fullt upp – korrigeringen av våtmarken på St Jordberga gjordes i början av sommaren. Den tidigare utformningen från 2009 har inte fungerat då djupt liggande täckdikningar dränerat våtmarken på vatten. Nu har våtmarken gjorts om, fördjupats och fungerar kombinerat som våtmark och en svämzon till ån, se foton nedan. Sommaren har även använts till att planera och ta fram underlag till höstens projekt:

 • Kritbruksdammen – öster om gamla Sockerbruksområdet håller på att iordningställas och utökas till ett större våtmarksområde. I området finns en hel del äldre ädellövträd och detta bestånd kommer att förstärkas och utökas för att få en trevlig landskapsbild med både våtmark och träddungar.

 • Inom kort slutförs projekt tvåstegsdiken – med sträckan Stävesjö till Skönadal. Totalt har en sträcka på 4,5 km av ån åtgärdats med tvåstegsdiken, kantavplaningar, svämzoner och sedimentfällor.

 • 2 våtmarker anläggs i höst på Näsbyholm – Tegelmossen och Allarpsdammen

 • Tullstorpsåprojektet bistår i höst Nordic Sugar med återställningen av Sillesjödammarna från industridammar till våtmarksområde.

Under hösten kommer även planering att ske för de åtgärder som ska utföras 2022 samt grunderna läggas för den omfattande utvärdering som ska ske framöver för att fastställa resultat och effekt av hela Tullstorpsåprojektet sen dess start 2009.


Våtmark St Jordberga före åtgärd – endast gräs och vass


Våtmark St Jordberga efter åtgärd – vattenspegeln skapades direkt med vatten från dräneringar på fälten.
Grodorna flyttade in dag 2 samt en strandskata med 3 ungar.


Tullstorpsåprojektet nyhetsbrev, april 2021

I mars och början på april har det varit full aktivitet för att hinna med åtgärder innan grävförbudet inträder för att vi inte ska påverka djurlivet.

 • Skönadalsvåtmarken som har till största funktion att vara svämzon och sedimentfälla för ån vid högvatten har sen anläggandet 2010 fyllt sin funktion. Hela våtmarken var full av sediment och en urgrävning har gjorts för att våtmarken ska kunna fortsätta att avlasta ån från sediment. Uppgrävda massor kommer att ligga i komposthögar och senare spridas på närliggande åkrar så att näringen återförs.
 • Produktionsvåtmarken och angränsande sidovåtmark blev aldrig en produktionsvåtmark för vass och grönmassa till biogas. Därför har det nu gjorts en korrigering av våtmarkernas utseende så att de hänger ihop och får ett mer ”naturlig” utseende.
 • Under sommaren kommer våtmarken vid Jordbergas vindkraftverk att görs om från en våtmark till svämzon för ån. Detta då den tänkta våtmarksfunktionen uteblev eftersom det inte kommer något vatten i de dräneringsledningar som mynnar i våtmarken.
 • Kritbruksdammen – öster om gamla Sockerbruksområdet kommer att iordningställas och utökas till ett våtmarksområde. I området finns en hel del äldre ädellövträd och detta bestånd kommer att förstärkas och utökas för att få en trevlig landskapsbild med både våtmark och träddungar.
 • Två nya våtmarker kommer att anläggas på Näsbyholm – Allarpsdammen och Tegelmossen.
 • I augusti kommer den sista etappen med tvåstegsdiken mellan Stävesjö och Skönadal att färdigställas.
 • Förvaltningsteamet arbetar vidare med olika skötselåtgärder och diskuterar upplägg och skötselmetoder med markägare.

Tullstorpsåprojektet har tilldelats nya ekonomiska medel fram till oktober 2023. Dessa kommer att användas till 2 nya våtmarker och trädplantering längs de nya tvåstegsdikena mellan Jordberga och Stävesjö i dialog med markägarna.


Skönadalsvåtmarken före åtgärd


Skönadalsvåtmarken efter åtgärd


Tullstorpsåprojektet summerar året 2020

Coronapandemin har även påverkat Tullstorpsåprojektet - studiebesök, som är en viktig del av att sprida våra erfarenheter, ligger på is men tas upp igen så fort det är möjligt att genomföra på ett säkert sätt. Möten sker i fält eller med hjälp av tekniska hjälpmedel och det har fungerat bra. Vi tar med oss denna lärdom och kommer även i framtiden att använda tekniska mötesformer för att spara tid och pengar!

Under året har vi tagit ett helhetsgrepp kring skötsel - ett Förvaltningsteam har skapats som har utfört en mängd olika skötselåtgärder samt initierat kontakter med markägare kring en enad skötsel i framtiden. Vissa markägare har ställt sig positiva och hakat på medan andra fortsätter att sköta sina våtmarker i egen regi.

Två nya våtmarker har anlagts - en på Ådala och en på Assartorp. Det stora projektet med att anlägga tvåstegsdiken, svämzoner och sedimentfällor på en totalt nästan 5 km har kommit en bra bit. Endast en mindre etapp i norr kvarstår - denna genomförs i augusti när grödorna är skördade på fälten. Detta projekt skapar ca 60 000 m3 ny volym för att minska risken för översvämningar. Trädplanteringar och biotopförbättringar för havsöring kommer också att göras.

Under 2021 kommer fler åtgärder att göras och vi har också sökt om nya pengar för att fortsätta projektet ytterligare några år!

Detta var bara ett axplock av vad som hänt 2020 - nu blickar vi framåt åt ett händelserikt 2021!


Nyhetsbrev oktober 2020

Projekt tvåstegsdiken Etapp 2 del Assartorp-Jordberga

Den omfattande entreprenaden längs norra delen av Tullstorpsån dvs. Grönbybäcken flyter på bra! Vi ligger fortfarande långt före i tidsplanen. Vädret börjar nu bli lite ostadigare, men än så länge är det inte några större problem för de erfarna maskinförarna.

En bit in i oktober pågår arbetet längs delsträckorna 16 och 17. Dessa beräknas vara färdigställda om några veckors tid. Sedan tidigare är Sillesjödelen från delsträcka 18 till 20 klar. Återstår sedan Stävesjö-Grönby delen med delsträckorna 22, 23 och 24.

Området är lättillgängligt, t.ex. från Assartorpsbron där skylten står, men undvik att vistas där så länge det är ett arbetsområde och maskinerna är igång.

Tvåstegsdike uppströms Ådala.

Rörledningen mellan Sillesjödammarna och sockerbruket(fd) tas bort.

Den nyanlagda våtmarken ”Ådala södra” fylls på med dräneringsvatten från den omgivande åkermarken.

Visningssträckan vid Jordberga

Rastplatsområdet under anläggande oktober 2009. Direkt efter entreprenaden fanns det inte ett grässtrå längs ån… Nu är den nästan 2 km långa visningssträckan en fin plats för rekreation.

Välkommen!


Nyhetsbrev augusti 2020

Projekt tvåstegsdiken Etapp 2 ”Norra delen”

Det flyter på bra med Tullstorpsåprojektet! Inte minst med den omfattande entreprenaden längs med den norra delen ” Grönbybäcken” där vi ligger långt före i tidsplanen. Bra samarbete mellan entreprenörerna, aktiva markägare och bra väder gör att projektledare Christoffer Bonthron kan bocka av den ena delsträckan efter den andra!

Etapp Sillesjö

”Sillesjö-etappen” med delsträckorna 20, 19 övre, 19 nedre och 18 är redan färdiga, se karta i tidigare nyhetsbrev.


Delsträcka 19 övre på Sillesjö.
Tvåstegsdike på norra sidan med 6 meter bred terrass,
kantavplaning på södra sidan.
Del av ritningen på delsträcka 19 övre.
Kantavplaning på södra sidan av delsträcka 18.

Etapp Assartorp-Jordberga

Den 25 augusti påbörjades den nedre etappen ”Assartorp-Jordberga” med delsträckan 16 övre. Man fortsätter nu ner mot väg 101 längs den västra delen av ån för att sedan vända upp längs den östra delen mot Assartorpsbron. Slutligen genomförs delsträckorna 22,23 och 24 längst uppströms, ”Stävesjö-Grönby-etappen”.


Projektledare Christoffer Bonthron stämmer av med entreprenören Henrik Mårtensson.


Del av ritningen på delsträcka 16 övre.


Schaktmassorna breds ut över närliggande svackor i landskapet.

Våtmarksprojektet på Ådala 4:6

Denna våtmark har id 26 i den våtmarksinventering som genomfördes redan 2008. Det var just på Ådala som vi fick idén att genom Tullstorpsåprojektet ta ett helhetsgrepp om avrinningsområdet och nu var tiden kommen att ta oss an även detta våtmarksprojekt! Vi är har sedan dess anlagt drygt 40 våtmarker och i och med det pågående arbetet med etapp 2 samtidigt restaurerat en övervägande del av åns sträcka upp till våtmarken på Stora Markie.

Det rullar på bra med Bollerups Minimaskin som effektivt kör ut schaktmassorna över stubben till fyllområdena med lastbilar!


Del av ritningen på Assartorp 4:6.Syftet med våtmarken är näringsrening och att gynna den biologiska mångfalden. Tillflödet till våtmarken består av dräneringsvatten som via en munk leds ut i Tullstorpsån. Våtmarksytan blir ca 1,1 ha, vattenspegeln ca 0,3 ha och schaktmassornas storlek cs5 700 m3.

Visningssträckan

Bollerups Minimaskin har rensat våtmarken, tömt sedimentfällorna samt rensat en ca 300 m lång åsträcka nedströms sedimentfällan. Några entusiaster har anlagt nio lekbäddar för havsöringen vilken väntas stiga upp i ån i november för att leka.

Två av lekbäddarna att tas i besittning av havsöringen.

Havsöringen vandrar vanligtvis upp i Tullstorpsån i november/december när förutsättningarna som vattenföring och temperatur är rätt. Honan gräver gropar på lekplatsen, hanen befruktar äggen med sin mjölke. Tidigt nästa vår så kläcks äggen. Den första tiden ligger de kvar i gruset till gulesäcken är förbrukad. Därefter kryper de upp ur gruset och påbörjar ett farofylld uppväxt där många faror lurar. När tiden är inne, dvs efter 1-2 år i bäcken så inträffar smoltifieringen då öringen fysiologiskt anpassar sig till ett liv i havet. Efter några år i havet återvänder öringen i regel till samma vattensystem som den växt upp för att leka. Åtgärderna vi nu gör i ån skapar vi bättre förutsättningar för deras plats i ekosystemet. Inte minst ute i Östersjön där den nu är en viktig rovfisk när torsken har fått det svårt att klara sig.

Läs gärna mer om Öring (Salmo trutta) https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-naturtyper/oring.html


Illustration: Wilhelm von Wright

LIFE REWET

REsilient Water rETention measures for a community-led flood, drought and pollution management

TEF har varit med och tagit fram en ansökan för ett projekt som leds av Universitetet i Antwerpen och där pilotprojekt görs i Sverige (TEF), UK och Belgien.

Om vi får tilldelning så börjar projektet i maj 2021 och pågår i 60 månader med 65 miljoner i budget. Besked väntas under hösten. TEFs del i budgeten är 17 miljoner varav 55% finansieras av EU resten måste lösas med annan motfinansiering.

TEFs pilotprojekt omfattar ån mellan 101:an och Jordbergabron samt Sockerbruksdammarna och bevattning och dränering av kringliggande åkrar.
Nyhetsbrev sommarspecial juli 2020

Fint besök från Trelleborgs kommun!
Tullstorpsåprojektet hade nöjet att sammananträffa med kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 juni. Vid mötet medverkade kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Mikael Rubin (M), dess vice ordförande i kommunstyrelsen Erik Lundström (KD) samt oppositionsråden Helmuth Petersén (SD) och Lennart Höckert (S). Tullstorpsåprojektet företräddes av dess ordförande Otto von Arnold, ekonomiansvarige Claes-Eric Claesson samt projektledarna Johnny Carlsson och Christoffer Bonthron.


Lennart Höckert, Erik Lundström och Mikael Rubin förevisas våtmarkszonen längs med ån vid Källstorp av Christoffer Bonthron och Claes-Eric Claesson.

Bakgrund
Vi står inför stora förändringar av tillgängligt vatten för medborgarna och jordbruksnäringen. Både torrare perioder som 2018 och mer intensiva regn under vissa perioder. Behovet att spara vatten och förhindra översvämningar blir nödvändiga.

Den biologiska mångfalden begränsas av den intensiva jordbruksproduktionen. Likaså medborgarnas möjlighet till rekreation, motion och kunskap om närmiljön är begränsande. Den intensiva odlingen och de historiska förändringarna av åar och vattendrag medför förluster av näringsämnen till Östersjön.

Med EU:s vattendirektiv har Sverige förbundit sig att uppnå god ekologisk status till 2027. Genomförandet går mycket långsamt och mycket talar för att man inte kommer att uppnå målen. I SOU 2019:66 En utvecklad vattenförvaltning, pekas kommunerna ut att ta större ansvar för vattenförvaltningen.

Projekten
Tullstorpsåprojektet 1.0 har under 10 år arbetat med att förbättra den ekologiska statusen i vattendragen Tullstorpsån och Ståstorpsån samt öka den biologiska mångfalden samt beräkna värdet av olika ekosystemtjänster, såsom rekreation, minskad översvämning etc.

Tullstorpsåprojektet 2.0 syftar till att hantera vattenbrist och vattenöverskott. Samt verka för en vattenhantering som kan öka grundvattnet och tillgodose jordbrukets produktionsökning i enlighet med livsmedelsstrategin.

Kännetecknande för projekten är ett nära och förtroendefullt samarbete mellan markägare och mellan dessa och myndigheter. Det tycktes vid mötet råda stor enighet över partigränserna om att kommunen ser positivt på markägarnas egna initiativ.

Efter mötet följde en exkursion till Visningssträckan, Etapp 1A vid Källstorp samt Sånarpsvåtmarken.


Den eftersträvade målbilden om beskuggning av åfåran är nu verklighet längs stora delar av visningssträckan!

Entreprenaden längs med Grönbybäcken har kommit igång!


Åter dags för konkreta åtgärder, det vi gillar mest!

Men det satt hårt inne…
I påskas meddelade Jordbruksverket att ansökningarna om miljöersättningarna hade blivit mycket fler än vad man räknat med. En differens på ca 900 mkr hade uppkommit….. För att klara utbetalningarna måste medel flyttas från bland annat landsbygdsprogrammet. Detta innebar i sin tur att länsstyrelserna i Sverige fick krav från regeringskansliet på nedskärningar vilket bland annat inneburit att en hel del våtmarksprojekt runt om i Sverige fått läggas på is.

Länsstyrelsen satte upp vårt projekt längs Grönbybäcken som ett av de mest prioriterade i Skåne län. Osäkerheten var dock stor in i det sista, skulle vi få några pengar eller inte…. Entreprenaden var planerad att starta upp den 1 juli och så sent som den 22 juni fick vi äntligen det positiva beskedet att medel kommer att tilldelas projektet!

Sammanställning av planerade åtgärder:

 • 4 620 meter tvåstegsdiken.
 • 3 120 meter kantavplaning.
 • 2 sedimentfällor och 3 svämzoner
 • 60 500 m3 schaktvolym.
 • Projektet ger ca14 hektar ny våtmarksyta till Tullstorpsåprojektet! (171 + 14 = 185) snart når vi målet om 200 hektar.
 • Ett 10-tal markägare berörs av åtgärderna.


Entreprenaden längs med Grönbybäcken är indelad i 10 delsträckor och börjar med
”etapp 1” delsträckorna 20, 19 övre och 19 nedre.

Visningssträckan

En rad välbehövliga åtgärder kommer genomförs på visningssträckan nu i sommar. Våtmarken kommer att rensas. Sedimentfällan tömmas och området runt omkring putsas. Boergetterna är på plats och bekämpar parkslidet. I höst planerar förvaltningsteamet att plantera en del lindar på ängen norr om våtmarken.

Arbetet med våtmarken på visningssträckan blev klart den 10 november 2009.


Sedimentfällan anlades hösten 2009.

Visningssträckan från ovan för 10 år sedan. Till att börja med kallade vi den ”provsträckan” då den skulle innehålla en provkarta på åtgärder som våtmarker, meandring, slamfälla översvämningszon, kantavplaning, flödesbroms och återskapning av stenbottnar. Meandringen som syns tydligt, innebar att sträckan blev 300 meter längre!

Övre delen
Mittdelen
Nedre delen


SLU
Som jag informerade om i det förra nyhetsbrevet så genomför Lukas Hallberg, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) ett 3-årigt doktorandarbete avseende utvärdering av tvåstegsdiken i Sverige. I Skåne medverkar vi med vid undersökningarna i Ståstorpsån och Tullstorpsån. Förutom vatten- och sedimentprovtagning mäts även vattennivå och lufttryck. I vattenproverna analyseras en mängd parametrar som NH4-N (Ammonium), NO3-N (Nitrat), TP (Totalfosfor), PO4-P (Fosfat), Slamhalt (suspenderade partiklar) och DOC (Löst organiskt material).

Resultatet av detta arbete blir värdefullt för att vi själva skall kunna bedöma åns nuvarande status och hur den förändras i takt med de åtgärder vi förhoppningsvis kommer att få möjlighet att genomföra. En extra bonus är att det inte kostar oss något!

Vattenståndloggare.
Läs hur den fungerar här
En lufttrycksloggare i skyddande bubbelplastpåse.Nyhetsbrev juni 2020


Gränsstolpe uppströms Lilla Beddinge

Utmärkning av vattendragsområdet
Efter tecknade avtal med markägarna längs åsträckan Jordberga - mynning 2013, efterföljande miljödom 2015, bildandet av ”Tullstorpsåns vattenregleringssamfällighet Jordberga – Skateholm år 2015” och vidare avtal med TEF om övertagande av ansvar för anläggningsåtgärder och underhåll inom det ca 20 ha stora vattendragsområdet har förvaltningsteamets Bertil Sånesson och Olle Ingvarsson nu satt upp ett 80 tal ekstolpar med texten Tullstorpsåns vattendragsområde längs med sträckan.


Bertil Sånesson och Olle Ingvarsson tar hand om det mesta av den
praktiska skötseln av våtmarksområdet mellan Jordberga-Skateholm.

Skyltarna har förvaltningsteamets chef Claes Eric Claesson ordnat och skruvat på. Visningssträckan är nu på tur att märkas ut, sedan är arbetat klart. Med tanke på den långsiktiga förvaltningstiden är det angeläget att markera områdets gränser så de inte faller i glömska. Området är samtidigt ett sk våtmarksområde som årligen åtnjuter miljöersättning för skötsel från Jordbruksverket. Till stödet finns kopplat villkor, utöver det har föreningen en egen skötselplan.

Visningssträckan
Nedfarten är utjämnad och delar av området har Bertil Sånesson pustat för att bekämpa parkslide. I inhägnaden kommer Boergetterna senare att återuppta sitt effektiva sätt att bekämpa parkslidet. Våtmarkerna rensas under sommaren.

Ett nytt våtmarksprojekt: Restaurering av en våtmark på Assartorp 1:4
Att restaurera och bibehålla värdefulla våtmarker för att gynna den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet och för närsaltsrening är av allmänt intresse. Tullstorpsåprojektet har nu i juni påbörjat återskapandet en våtmark i Assartorp. Våtmarken är kraftigt igenväxt av näringsgynnade gräsarter, kaveldun och trådalger. Förutom den lilla vattenspegeln är den i princip torrlagd. I utkanten av våtmarken ligger en del metallskrot som vittnar om att våtmarken använts som dumpningsplats.


Groddjursinventering med Bettina Ekdahl, Ekoll AB

Läge för våtmarken på Assatorp 1:4


Våtmarken får en vattenyta på ca 0,5 ha, och våtmarksområdet blir ca 0,8 ha stort. Det maximala vattendjupet kommer att bli 1 m och medeldjupet kommer att vara 0,5 m. Tillflödet av vatten till våtmarken består av dräneringsvatten, och vattnet leds från våtmarken via ett överloppsrör ut till Tullstorpsån.

Vi har fått dispens från biotopsskyddsbestämmelserna för att tidigarelägga arbetet en månad dvs till den 1 juni. Anledningen är att det startas upp ett flertal andra projekt längs med Tullstorpsån i sommar så en tidig start innebär ett bättre kapacitetsutnyttjande över tid.

För att undersöka så det inte finns hotad och skyddsvärd fauna som t.ex. fåglar och groddjur så har ornitolog Mattias Ullman kontrollerat fågellivet. Ekoll AB, naturvårdsbiolog Bettina Ekdahl har tillsammans med undertecknad undersökt om det fanns groddjur i våtmarken.

Vare sig fåglar eller groddjur observerades under inventeringarna men efter åtgärderna kommer de med all sannolikhet att etablera sig i den restaurerade våtmarken!

Fler våtmarker på Ådala

Vi planerar att under 2020 låta anlägga
ytterligare våtmarker hos Per Eriksson på Ådala.
Detta återkommer vi till vid senare tillfälle.


Funktionsförbättrande åtgärder för anlagda våtmarker:
Det har tyvärr konstaterats att några av de redan anlagda våtmarkerna aldrig fått den funktion fullt ut som det var tänkt. Det har olika orsaker som utformning, annan markbeskaffenhet än väntat, dräneringsrör som inte hittats för åtgärd osv. Länsstyrelsen har beslutat ge oss stöd till dessa korrigerande åtgärder. Den skötsel som samtidigt kommer att göras finansieras av respektive markägare själv genom det årliga bidraget för skötsel av våtmarker.

Skönadal västra
Först på tur är våtmarken Skönadal västra som anlades kring årsskiftet 2009-2010. Det blir en kombination av skötsel och korrigerande åtgärder där hela våtmarken rensas på vass och fördjupas med ca 20 cm samtidigt fördjupas våtmarkens sedimentfälla med ca 50 cm. Efter länsstyrelsens beslut väntas entreprenaden komma igång efter att restaureringen av våtmarken på Assartorp 1:4 genomförts.


Skönadal västra 2014.

Del av våtmarksritningen med sedimentfällan


Uppstart av entreprenaden längs med Grönbybäcken närmar sig!
Det ser ut som vi till slut nu även kan vidta en lång rad åtgärder (tvåstegsdiken, kantavplaning, svämzoner mm) längs etapp 2 i projektplanen, dvs restaureringen av Tullstorpsån på den ca 6 km långa sträckan från väg 101 (norr om Jordberga Gård) ända upp till Stävesjö strax öster om väg (671) mellan Anderslöv och Börringe!

Entreprenaden med ca 60 000m3 schaktmassor, är tänkt att påbörjas i juli och kommer att drivas gemensamt av Hana Entreprenad AB och LT Entreprenad AB. Om vädret står oss bi kan projektet vara avslutat till årsskiftet 20/21.

 • Mer information kommer under projektets gång.
 • Läs mer om tvåstegsdiken nedan.


Utsnitt ur ritning på Delsträcka 17 övre, vid Ådala

SLU vattenprovtagning

I ett doktorandprojekt av Lukas Hallberg, handledd av Magdalena Bieroza, Institutionen för Mark & Miljö, SLU kommer svenska tvåstegsdikens närings- och sedimentsuppehållande kapacitet vid låga och höga flöden utvärderas och jämföras med traditionella diken.

Längs Tullstorpsån undersöks två delsträckor. En mellan Hackemölla och Lilla Beddinge och en mellan Stävesjö och Stora Markie. Även Ståstorpsån på sträckan mellan Ståstorpsåns visningssträcka och Tågarp finns med i projektet. Sammanlagt nio olika provtagningspunkter. Projektet är planerat att pågå i tre år. Undertecknad medverkar som provtagare, i alla fall till att börja med. Läs gärna vidare i bifogat informationsblad från SLU.


Välkommen att besöka Tullstorpsån och dess rastplatser!


Börringe mad

Skönadal

Visningssträckan

Skateholm


Trevlig sommar!
önskar
Tullstorpsåprojektet


Flera nyhetsbrev