Ekosystemtjänster

Inom Tullstorpsåprojektet har vi arbetat med vattenvårdsåtgärder sedan 2009, med det övergripande syftet att minska övergödningen i Östersjön och uppnå god status i ån i enlighet med vattendirektivet. Man har under åren anlagt våtmarker, tvåstegsdiken och restaurerat ån. Dessutom har träd och buskar planterats samt örtrika kantzoner såtts in längs vissa sträckor av ån. Projektet har skapat nya gröna och blå naturområden i ett till stora delar naturfattigt avrinningsområde där åkermark utgör cirka 85% av arealen. Åtgärderna som har genomförts i avrinningsområdet har gynnat och skapat ett flertal ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster i Tullstorpsån 2017

Läs rapporten här: Ekosystemtjänster i Tullstorpsån 2017

Syftet med projekt “ekosystemtjänster i Tullstorpsån” är att analysera de ekosystemtjänster som har skapats inom Tullstorpsåns avrinningsområde, beskriva dessa och om möjligt monetärt värdera dem.

Tullstorpsån ekonomisk förening ser det som mycket viktigt att utreda vilka ekosystemtjänster som finns inom avrinningsområdet för att visa politiker, myndigheter och samhällsmedborgare på de samhällsekonomiska nytta som åtgärderna bidrar med. Det är också viktigt att undersöka potentialen för att vidareutveckla ekosystemtjänster i området och liknande områden samt att sprida information om ekosystemtjänster till allmänheten för att visa vilka värden som kan genereras vid genomförande av vatten- och naturvårdsåtgärder.

Vi har valt att öppet redovisa bakgrundsdata och beräkningsmetoder för att kunna skapa förståelse och också utveckla begreppet ekosystemtjänster till att omfatta fler områden. Hur man ska applicera beräkningar av ekosystemtjänster i specifika situationer är långt ifrån fulländat. För vissa saknas forskning eller angreppsmetod.

Arbetet med denna utredning har styrts av en arbetsgrupp bestående av Rebecka Nilsson (Ekologgruppen i Landskrona AB), Otto von Arnold (Tullstorpsån Ekonomisk förening) och Katrine Möller Sörensen (Tullstorpsåprojektet).

Projektet har finansierats av Region Skåne & Trelleborgs kommun