Nyhetsbrev April 2020 / JC

Sydvästra delen av Beddinge ängar ”Lite grann från ovan”

Efter en lång och regnig höst (det blev ju aldrig någon riktig vinter) så är våren äntligen här igen! I media kan man läsa om att nu i coronatider så söker sig fler ut i det gröna och då troligtvis även till Tullstorpsån och våra rastplatser. Då kan man istället ”smittas” av härliga naturupplevelser!

Förhoppningsvis tänker man på att vara extra försiktig under försommaren (1april -30 juni) då fåglar häckar och djurlivet är extra känsligt. ’’ Inte störa – inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten.” Ta gärna del av Naturvårdsverkets folder om allemansrätten.

Tullstorpsåprojektet Fas 5
Projektet erhåll i mars beslut om LOVA-stöd med 4,4 mkr för ytterligare restaurering av ån. Samtidigt genomförs ett projekt inom landsbygdsprogrammet med miljöinvesteringsmedel om ca 5 mkr. Det som ingår är tvåstegsdiken och kantavplaning på 5 km, återskapande och nyanläggande av ca 4 hektar våtmarker, korrigering av ca 4 befintliga våtmarker, biotopförbättrande åtgärder i och längs vattendraget samt vattenprovtagning i föreningens provtagningsstation. Projekten påbörjas under våren och avslutas oktober 2021.

Tullstorpsån 2.0
Projektledare Christoffer Bonthron har nu skrivit klar slutrapporten för Förstudie Tullstorpsån 2.0 Åtgärder mot rådande klimatförändringar. Den behandlar nyttan av ett kombinerat system av Multifunktionella vattenmagasin, Recirkulerande bevattning och Anpassad dränering. Gällande fortsättningen av projektet Tullstorpsån 2.0 så fick vi avslag på vår LOVA-ansökan om fortsatt finansiering dels pga. att det inte finns tillräckligt med pengar i systemet och dels för att det råder oklarheter kring om LOVA-medel får användas till åtgärder som bevattning och dränering. Vi arbetar dock vidare med andra alternativ till finansiering för fortsättningen av projektet.

”Halvtids” utvärdering av Tullstorpsåprojektet Styrelsen avser att göra en vetenskaplig halvtidsutvärdering av Tullstorpsåprojektet och har erhållit ett anslag på 750 000 kr från Södra Östersjöns Vattenmyndighet för att bland annat utvärdera lantbrukarnas drivkrafter i Projektet. Utvärderingen som leds av Otto von Arnold kan lämpligen både blicka bakåt och framåt.

Det gäller först att försöka göra en så objektiv historiebeskrivning av projektet som möjligt, och då ta med en rad olika aspekter som miljö- och landskapsaspekter, den administrativa processen, ekonomi, samt påverkan på samhället i stort som att formulera en modell för anpassning till andra avrinningsområden baserad på erfarenheterna inom Tullstorpsåns avrinningsområde.

Förvaltningsteam Tullstorpsån
När aktiviteterna längs med Grönbybäcken nu tar fart utökas skötselgruppen och byter namn till ”Förvaltningsteam Tullstorpsån”. Planen är att förvaltningsteamet skall ta ett helhetsgrepp för att samordna skötseln av ån såväl som våtmarkerna utifrån Tullstorpsåprojektets policy och upprättad skötselplan. Denna grupp tillförs medel att ta initiativ till att stödja de enskilda markägarna så att länsstyrelsens skötselkrav uppfylls samt att våtmarkerna är funktionsdugliga.

Elfiske
Utdrag från Eklövs Fiskundersökningar 2019: Under 2019 har elfiske utförts av Eklöv på 5 lokaler. I Tullstorpsån förekommer få arter, tio olika fiskarter och en kräftart har påträffats vid elfiske under perioden 2009 - 2019, de vanligast förekommande arterna är öring, småspigg, signalkräfta och gädda. Andra arter som förekommer i ån är abborre, groplöja, id, mört, storspigg, skrubbskädda och ål. Vid fisket 2019 registrerades gädda, småspigg, signalkräfta och öring. Öring som klassas som en känslig art förekom på tre lokaler vid fisket 2019. Sommaren 2019 har varit varm med låga flöden och delvis torrlagd, vilket sannolikt missgynnat öringen med lägre tätheter på dessa lokaler jämfört med tidigare år. En kombination av låga syrgashalter och begränsning av lämpligt substrat för öringen lek och uppväxt är troliga orsaker till att inte öring förekom inom dessa delar av Tullstorpsån.

Boken ”Vad hände på Beddinge ängar och vid Skateholmsboplatsen åren 2007-2019?”
Projektledare Johnny Carlsson har ur ett eget vattenvårdsperspektiv dokumenterat den tolv år långa processen från idén att restaurera översilningsängarna 2007 till den avslutande etappens slutförande 2019. Medförfattarna Lasse och Nils Wallin beskriver samtidigt kulturmiljön i området. Mer om boken följer vid senare tillfälle.

GLAD PÅSK!
önskar
TULLSTORPSÅPROJEKTET