Tullstorpsåprojektet

Från källa till mynning – Det unika projektet

  Uppdaterat: 2024-05-20 se Slututvärderingen

Projektet drivs av Tullstorpsån Ekonomisk förening. Medlemmarna består av fastighetsägare inom avrinningsområdet. Övriga intresserade hälsas välkomna att bli stödmedlemmar!

Syftet med projektet är framförallt att minska övergödningen till Östersjön, lösa översvämningsproblematiken, skapa en god ekologisk status samt att underlätta skötseln av ån.

Projektet började i liten skala med att några markägare längs ån ville anlägga våtmarker. Under rådgivningsfasen när våtmarkerna planerades började en idé växa fram om hur man istället för att sätta in enstaka åtgärder här och där, skulle kunna lösa problemen på ett mer effektivt och långsiktigt sätt genom att se hela ån i sin helhet och sätta in olika vattenvårdsåtgärder längs hela ån.

Tanken att ”göra vid” ån en gång för alla få en hållbar lösning för vattnet spreds och det resulterade i februari 2009 i att markägarna gick samman, bildade Föreningen och starta upp Projektet.

Länsstyrelsen uppmärksammade direkt i projektstarten möjligheterna med det unika tillvägagångssättet dvs. att det är markägarna själva som driver projektet, detta görs med ett helhetsgrepp om avrinningsområdet. Tullstorpsåmetoden är nu ett välkänt begrepp inom vattenvård.

I beslut redan 2009-05-26: Länsstyrelsen anser att de planerade åtgärderna på ett effektivt sätt bidrar till att minska belastningen av näringsämnen till Östersjön. Åtgärderna bedöms även få stor betydelse som planeringsunderlag för havsmiljöarbetet och kommer att bli vägledande för åtgärder i andra vattenområden i länet med motsvarande åtgärdsbehov.

Så har det blivit, Projektet är nu välkänt och ”Tullstorpsåmetoden” studeras såväl nationellt som internationellt av såväl myndigheter som markägare i strävan att skapa en bättre miljö.

Genom att återskapa en mer naturlig struktur på ån utnyttjar man dess naturliga förmåga att dämpa vattenflöde, fånga upp närsalter och öka den biologiska mångfalden. I partier där det är möjligt återfår ån en mer meandrande form med varierande bottendjup och flackare släntlutning. Våtmarker anläggs som ett pärlband genom området.

Välkommen att ta del av informationen och följ gärna Tullstorpsåprojektets fortsatta arbete
för en bättre miljö på land såväl som för Östersjön!Tångräkan
Kommunens miljöpris 2009
TrelleborgKronhjorten
Årets miljösatsning i Skåne 2010
HässleholmMiljöpris 2014
Region Skånes miljöpris 2014
MalmöSvensk våtmarksfond
Våmarksstipendiet 2016
Tullgarns Slott


VCA@ConserveAreas
Verified Conservation Areas –
conserving our planet, hectare by hectare
SchweizNominerad
Årets miljösatsning i Sverige 2011
StockholmNominerad
Årets Östersjöbonde
2013
Nominerad
European Riverprize 2014
Wien, ÖsterrikeNominerad
Vattenpriset Sjöstjärnan
HaV, LRF och SKL:s vattenmiljöpris 2016
Göteborg

Hitta hit!